Obľúbené (0)
Píšte, volajte, radi Vám poradíme! obchod@glamonde.sk 0944 155 546 Po - Pi 9:00-17:00

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti

SVOBODA LINEN, s.r.o.

so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, Česká republika

identifikačné číslo: 262 22 116

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 379611.ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") obchodnej spoločnosti SVOBODA LINEN, s.r.o., identifikačné číslo: 262 22 116, so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961 (ďalej len "predávajúci") upravuje niektoré vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") uzavretou medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.glamonde.sk (ďalej len "webová stránka").

1.2. Ustanovenia odlišné od reklamačného poriadku je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve (vrátane obchodných podmienok) majú prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku.

1.3. Znenie reklamačného poriadku môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku.

1.4. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


2. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO ZA VADY

2.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru, vrátane podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou upravuje kúpna zmluva (vrátane obchodných podmienok).

2.2. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru uvedené na webovej stránke sú z pohľadu vernosti farieb len ilustračné. Kupujúci berie na vedomie, že zobrazovanie farieb tovaru závisí okrem iného aj od nastavenia monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia využívaného kupujúcim pri prehliadaní webovej stránky.

2.3. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo reklamácie na vadu, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

2.4. Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa údržby tovaru. Najmä, ak sú predmetom kúpnej zmluvy posteľné obliečky, je nutné ich prať vždy prevrátené naruby a  pri  teplote do šesťdesiatich (60) stupňov Celzia. Pred prvým použitím je nutné posteľné obliečky vždy riadne vyprať, aby bola "odstránená" zostatková farba, nakoľko najmä pri tmavých vzoroch tovaru sa prebytočná farba môže odstrániť nedostatočne a otlačiť sa do obliečok. Kupujúci berie na vedomie, že prípadná nežehlivá úprava tovaru (tzv. Easy care) neznamená, že by bol takýto tovar úplne nekrčivý a nebolo nutné ho žehliť.

2.5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí kupujúcim. Zároveň sa zaväzuje, že v čase, keď kupujúci tovar prevezme:
2.5.1. tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, príp. má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru,
2.5.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
2.5.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
2.5.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
2.5.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.6. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Rovnako predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s tovarom  odlišným spôsobom ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar alebo poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

2.7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru, ktorý bude obsahovať údaje požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.


3. REKLAMÁCIA

3.1. Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si kupujúci preberá tovar osobne v podnikovej predajni alebo inej prevádzkarni predávajúceho.

3.2. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (vrátane záručnej zodpovednosti) uplatňuje kupujúci u predávajúceho; ak je však v záručnom liste k tovaru uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy (ďalej len "reklamácia"). Predávajúci prijme reklamáciu aj v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle predávajúceho.

3.3. Spoločne s uplatnením reklamácie, ktorá sa týka faktickej vady tovaru, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tiež reklamovaný tovar, alebo v prípade, že doručenie tovaru predávajúcemu nie je objektívne možné, umožniť predávajúcemu či osobe predávajúcim poverenej prístup k tovaru. Dopravu reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci, pričom kupujúcemu však môže vzniknúť právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

3.4. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu) uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

3.5. Práva kupujúceho pri reklamácií:

3.5.1. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia vady výmenu chybného tovaru za bezchybný, ak tým predávajúcemu nevzniknú  neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru a závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.5.2. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, má kupujúci právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie kúpnej ceny. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. V prípade inej neodstrániteľnej vady, aj napriek ktorej je možné tovar užívať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

3.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení  všeobecného predpisu tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.glamonde.sk. predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

3.7. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho telefonicky alebo na elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte.

3.8. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie, v ktorom bude uvedený dátum uplatnenia reklamácie, dátum a spôsob vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3.9. Reklamácia tovaru kupujúcim nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru či plniť iné záväzky voči predávajúcemu.

 

4. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

4.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) alebo kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť európsku platformu riešenia sporov on-line (RSO), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1. Ak je niektoré ustanovenie reklamačného poriadku neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.Strážnice 01.09.2018

SVOBODA LINEN, s.r.o.