Obľúbené (0)
Píšte, volajte, radi Vám poradíme!
obchod@glamonde.sk
0944 155 546
Po - Pi 9:00-17:00
0 ks
0 €

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti

SVOBODA LINEN, s.r.o.

so sídlom Jiřího z Poděbrad 978,

696 62 Strážnice identifikačné číslo: 262 22 116

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961


ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") obchodnej spoločnosti SVOBODA LINEN, s.r.o., identifikačné číslo: 262 22 116, so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961 (ďalej len "predávajúci") upravuje niektoré vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenou medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.glamonde.sk (ďalej len "webová stránka").

1.2. Ustanovenia odlišné od reklamačného poriadku je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve (vrátane obchodných podmienok) majú prednosť pred ustanoveniami reklamačného poriadku. Ustanovenia reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.3. Znenie reklamačného poriadku môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných stan vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku.

1.4. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDÁVAJÚCEHO

2.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru, vrátane podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou upravuje kúpna zmluva (vrátane obchodných podmienok).

2.2. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru uvedené na webovej stránke sú z pohľadu vernosti farieb len ilustračné. Kupujúci berie na vedomie, že zobrazovanie farieb tovaru závisí okrem iného aj od nastavenia monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia využívaného kupujúcim pre prehliadanie webovej stránky.

2.3. Kupujúci je povinný dodržiavať pokyny na údržbu tovaru. Najmä ak sú predmetom kúpnej zmluvy obliečky, je nutné ich prať vždy po rube a na šesťdesiat (60) stupňov celzia. Pred prvým použitím je nutné obliečky vždy riadne vyprať, aby bola "strhnutá" zostatková farba, lebo najmä pri tmavých vzoroch tovaru sa prebytková farba nemusí strhnúť dostatočne a natlačia sa na obliečky.

2.4. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je bavlnený a môže vyžadovať žehlenie aj napriek nežehlivej úprave, ktorej účelom je dosiahnutie ľahkej údržby, nie absolútnej nekrčivosti a nežehlení.

2.5. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom odlišným spôsobom ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar alebo poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním.

2.6. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci, ktorý bude obsahovať údaje požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.


3. REKLAMÁCIA

3.1. Ak je kupujúci spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

3.2. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

3.3. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (vrátane záručnej zodpovednosti) uplatňuje kupujúci u predávajúceho; ak je však v záručnom liste k tovaru uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy (ďalej len "reklamácia"). Predávajúci prijme reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle predávajúceho.

3.4. Spoločne s uplatnením reklamácie, ktorá sa týka faktickej vady tovaru, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tiež reklamovaný tovar, alebo v prípade, že doručenie tovaru predávajúcemu nie je objektívne možné, zabezpečiť predávajúcemu či osobe predávajúcim poverenej prístup k tovaru. Dopravu reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí kupujúci, pričom kupujúcemu však môže vzniknúť právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.

3.5. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo zo zodpovednosti za vady tovaru (reklamáciu) uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

3.6. Práva kupujúceho pri reklamácií:

3.6.1. Pri odstrániteľnej vade má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady výmenu chybnej veci za bezchybnú, s ohľadom na primerané náklady predávajúceho vzhľadom na cenu tovaru a závažnosti závady;

3.6.2. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, má kupujúci právo buď na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a žiadať vrátenie peňazí.

3.6.3. Reklamácia sa považuje za vybavenú, skončením reklamácie odovzdaním reklamovaného tovaru alebo výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru.

3.7. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho telefonicky alebo na elektronickú adresu uvedenú v užívateľskom účte.

3.8. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy tovaru a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3.9. Reklamácia tovaru kupujúcim nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu tovaru či plniť iné záväzky voči predávajúcemu.


4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Ak je niektoré ustanovenie reklamačného poriadku neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.


Strážnice, 1.1.2015

SVOBODA LINEN, s.r.o.