Obľúbené (0)
Píšte, volajte, radi Vám poradíme! obchod@glamonde.sk 0944 155 546 Po - Pi 9:00-17:00

Ochrana osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť SVOBODA LINEN, s.r.o. spracúva  Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné pre zmluvný vzťah s Vami, a ďalej spracúva Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE  SPRÁVCOV

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť SVOBODA LINEN, s.r.o, so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, identifikačné číslo: 262 22 116, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 37961 (ďalej len ako " Správca ").

1.2. Kontaktné údaje Správcu sú nasledovné: korešpondenčná adresa SVOBODA LINEN, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, adresa elektronickej pošty obchod@glamonde.sk, telefón  0944 155 546.

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Správca týmto v súlade so svojou informačnou povinnosťou v zmysle článku 13 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“ a spolu s Nariadením GDPR len „Predpisy GDPR“) poskytuje dotknutým osobám nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb správcom. Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania.

2.2 Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

2.2.1 spracúvanie osobných údajov na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a/alebo plnenia zmluvy, a to na právnom základe ustanovenom včl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. b) Zákona;

2.2.2 spracúvanie osobných údajov na účely splnenia zákonnej povinnosti Správcu, a to na právnom základe ustanovenom včl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, v § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a v osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná;

2.2.3 spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca, a to na právnom základe ustanovenom včl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. f) Zákona;

2.2.4 spracúvanie osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení, reklamných ponúk a informácií o akciách a novinkách Správcu, a to na právnom základe ustanovenom včl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR a v § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, t. j. na základe samostatného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na tento účel, za predpokladu, že dotknutá osoba Správcovi takýto súhlas udelila.


3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

3.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.


4. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

4.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce pre správcov v súlade s pokynmi Správcu (spracovatelia osobných údajov) technické služby, vrátane prevádzky softvéru a ukladania dát, a osoby zabezpečujúce pre správcov dopravu tovaru.

4.2 Príjemcovia Vašich osobných údajov pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

4.3 Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje tretej krajine (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.


5. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

5.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od Správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenos Vašich osobných údajov.

5.2 Ak by ste sa domnievali, že spracúvanie Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava

5.3 Osobné údaje nie ste povinný poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany správcu splniť.