Obľúbené (0)
Píšte, volajte, radi Vám poradíme!
obchod@glamonde.sk
0944 155 546
Po - Pi 9:00-17:00
0 ks
0 €

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
SVOBODA LINEN, s.r.o.
so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice
identifikačné číslo: 262 22 116
zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.glamonde.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti SVOBODA LINEN, s.r.o., so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, identifikačné číslo: 262 22 116, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.glamonde.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. Na tieto prípady sa obchodné podmienky nevzťahujú.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "používateľské konto"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom konte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom konte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského konta.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského konta tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľské konto, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoje používateľské konto dlhšie ako dva roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky, kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice;

4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.3. bezhotovostne platobnou kartou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. OSOBITNÉ USTANOVENIA TOVARU UPRAVENÉHO NA PRIANIE ZÁKAZNÍKA

5.1. V prípade tovaru upravovaného na prianie zákazníka, je kupujúci povinný v rámci objednávky zaslať predávajúcemu tiež podklady potrebné na výrobu či úpravu tovaru, najmä grafické podklady či informácie o rozmeroch tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže kupujúceho vyzvať, aby potrebné podklady či informácie upravil.

5.2. V prípade, že predávajúci zašle kupujúcemu grafické náhľady na tovar upravovaný na prianie zákazníka, je kúpna zmluva ohľadom takéhoto tovaru uzatvorená až po doručení odsúhlasení týchto grafických náhľadov kupujúcim predávajúcemu.

5.3. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za využitia akýchkoľvek informácií či podkladov, ktoré poskytne predávajúcemu za účelom, aby ich bolo použité pri výrobe či úprave tovaru (ďalej len "podklady").

5.4. Ak nie je dohodnuté inak, nie je predávajúci povinný kontrolovať obsahovú či vecnú správnosť podkladov. Predávajúci je povinný s bežnou starostlivosťou vykonať kontrolu technickej správnosti podkladov vo vzťahu k zamýšľanému účelu.

5.5. V prípade, že v súvislosti s podkladmi bude voči predávajúcemu uplatňovať práva akákoľvek tretia osoba, zaväzuje sa kupujúci odovzdať predávajúcemu bezodkladne všetky dokumenty a informácie potrebné na úspešné vedenie sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by takáto tretia osoba tvrdila, že použitím podkladov boli porušené jej práva, najmä práva k predmetom ochrany autorských práv, alebo tým, že došlo k nekalosúťažnému rokovaniu, zaväzuje sa kupujúci hradiť predávajúcemu
bezodkladne všetky účelne vynaložené náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti so sporom s takou treťou osobou vzniknú.

5.6. V prípade, že predávajúcemu vznikne v súvislosti s podkladmi akákoľvek ujma (vrátane verejnoprávnych sankcií a výdavkov a nákladov, predávajúceho súvisiacich s týmto konaním), je kupujúci povinný túto ujmu najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej vzniku predávajúcemu nahradiť.

5.7. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že farebnosť tovaru sa môže líšiť od farebnosti podkladov poskytnutých predávajúcemu (či od vnímania tejto farebnosti kupujúcim), čo môže byť spôsobené okrem iného nastavením zobrazovacích zariadení používaných kupujúcim.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.8 obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@glamonde.sk a to zaslaním vyplneného Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je súčasťou mailového potvrdenia objednávky alebo si ho môžete stiahnuť tu.

6.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.5. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.7. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

7.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

7.2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

8.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní (nevzťahuje sa na 5. bod týchto OP). Tovar skladom však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 18:00.

8.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

8.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

8.6. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je súčasťou balenia.

8.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitými dodacími podmienkami predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

9.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

9.1.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

9.1.2. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

9.1.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa vzorky alebo predlohy,

9.1.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

9.1.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.2. Ustanovenia uvedené v článku 9.1. obchodných podmienok neplatia na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebeniu a na vadu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

9.3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

9.4. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, na ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

9.5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53a odst. 1 občianskeho zákonníka.

10.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@glamonde.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

10.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.glamonde.sksú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu a odoslaním objednávky dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, uchovávanie v databáze zákazníkov predávajúceho po naplnení kúpnej zmluvy, a to do doby, než písomne doručí kupujúci predávajúcemu svoj nesúhlas s takým spracovaním. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky na čísle +421 949 115 256 alebo elektronicky na e-mail obchod@glamonde.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

11.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru").

11.4. Osobné údaje sú spracúvané za účelom obchodných a marketingových potrieb predávajúceho, vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj zasielania obchodných oznámení okrem iného prostredníctvom elektronických prostriedkov;

11.5. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru;

11.6. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné, kupujúci berie na vedomie, že bez poskytnutí osobných údajov nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu;

11.7. Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil svoje informácie o predávajúcom. Sú to najmä:

11.7.1. Identifikačné údaje predávajúceho, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach obchodných podmienok;

11.7.2. Údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar;

11.7.3. Účel spracúvania osobných údajov;

11.7.4. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou;

11.7.5. Kupujúci je požadované osobné údaje povinný poskytnúť.

11.8. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.9. V prípade, ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

11.9.1. požiadať predávajúceho o vysvetlenie;

11.9.2. požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

11.10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvaní; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

11.11. Kupujúci má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

11.11.1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu;

11.11.2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

11.11.3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

11.12. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 11.7.4. týchto podmienok prostredníctvom sprostredkovateľa:

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta č. 9,
975 99 Banská Bystrica.

11.13. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Identifikačné číslo: 2908.

12. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktoré sa tomu neplatnému čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie SVOBODA LINEN, s.r.o., P.O. Box 102, 909 01 Skalica, adresa elektronickej pošty obchod@glamonde.sk, telefón +421 949 115 256.

Strážnice, 15.03.2016

SVOBODA LINEN, s.r.o.