Obľúbené (0)
Píšte, volajte, radi Vám poradíme! obchod@glamonde.sk 0944 155 546 Po - Pi 9:00-17:00

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti

SVOBODA LINEN, s.r.o.

so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, Česká republika

identifikačné číslo: 262 22 116

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.glamonde.sk

 

1.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti

SVOBODA LINEN, s.r.o., so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, identifikačné číslo: 262

22 116, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.glamonde.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. V zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či fyzickou osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, t.j. kupujúci nie je spotrebiteľom, upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim osobitné ustanovenia § 14 obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia reklamačného poriadku tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých pred zmenou alebo doplnením obchodných podmienok sa spravujú dovtedajšími obchodnými podmienkami.

 

2.  POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO

2.1. Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len "používateľské konto"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom konte pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému kontu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského konta, za účelom prevencie vzniku škôd pri zneužití týchto informácií tretími osobami.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť užívanie používateľského konta tretím osobám, a to za účelom prevencie vzniku škôd pri zneužití týchto informácií tretími osobami.

2.5. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľské konto, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoje používateľské konto dlhšie ako dva roky nepoužíva, alebo aj v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3.  UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu nie je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Poštovné a balné nie je súčasťou ceny tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú zo strany predávajúceho považované za správne. Ak predávajúci objednávku akceptuje, potvrdí predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky, toto prijatie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4.  CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti počas otváracích hodín v podnikovej predajni predávajúceho na adrese Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, Česká republika;

4.1.2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

4.1.3. bezhotovostne platobnou kartou.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, t.j. kúpna cena je splatná pred odoslaním tovaru.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

 

5.  OSOBITNÉ USTANOVENIA TOVARU UPRAVENÉHO NA PRIANIE ZÁKAZNÍKA

5.1. V prípade tovaru upravovaného na prianie zákazníka, je kupujúci povinný v rámci objednávky zaslať predávajúcemu tiež podklady potrebné na výrobu či úpravu tovaru, najmä grafické podklady či informácie o rozmeroch tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže kupujúceho vyzvať, aby potrebné podklady či informácie upravil.

5.2. V prípade, že predávajúci zašle kupujúcemu grafické náhľady na tovar upravovaný na prianie zákazníka, je kúpna zmluva ohľadom takéhoto tovaru uzavretá až po doručení odsúhlasení týchto grafických náhľadov kupujúcim predávajúcemu.

5.3. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za využitie akýchkoľvek informácií či podkladov, ktoré poskytne predávajúcemu za účelom, aby boli zužitkované pri výrobe či úprave tovaru (ďalej len "podklady"), t.j. predávajúci nie je zodpovedný za škodu ani vady tovaru v prípade, že podklady nie sú vhodné na splnenie účelu, ktorý kupujúci kúpou objednaného tovaru sledoval a ďalej kupujúci zodpovedá za to, že podklady a ich využitie pri úprave tovaru neporušujú práva duševného vlastníctva tretích osôb.

5.4. Ak nie je dohodnuté inak, nie je predávajúci povinný kontrolovať obsahovú či vecnú správnosť podkladov. Predávajúci je povinný s bežnou starostlivosťou vykonať kontrolu technickej správnosti podkladov vo vzťahu k zamýšľanému účelu.

5.5. V prípade, že v súvislosti s podkladmi bude voči predávajúcemu uplatňovať práva akákoľvek tretia osoba, zaväzuje sa kupujúci odovzdať predávajúcemu bezodkladne všetky dokumenty a informácie potrebné k úspešnému vedeniu sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by takáto tretia osoba tvrdila, že použitím podkladov boli porušené jej práva, najmä práva duševného vlastníctva, alebo tým, že došlo k nekalosúťažnému konaniu, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu bezodkladne všetky účelne vynaložené náklady, ktoré predávajúcemu v súvislosti so sporom s takou treťou osobou vzniknú.

5.6. V prípade, že predávajúcemu vznikne v súvislosti s podkladmi akákoľvek ujma (vrátane verejnoprávnych sankcií a výdavkov a nákladov, predávajúceho súvisiacich s týmto konaním), je kupujúci povinný túto ujmu najneskôr do tridsiatich (30) dní od jej vzniku predávajúcemu nahradiť.

5.7. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že farebnosť tovaru sa môže líšiť od farebnosti podkladov poskytnutých predávajúcemu (či od vnímania tejto farebnosti kupujúcim), čo môže byť spôsobené okrem iného nastavením zobrazovacích zariadení používaných kupujúcim.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, alebo o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5.9. Tovar podľa čl. 5.1. je predávajúci povinný dodať do 45 pracovných dní od uzavretia zmluvy, ak zmluva nestanovuje dlhšiu lehotu.

 

6.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.8 obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, kupujúci má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovenia § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do tridsiatich (30) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@glamonde.sk, a to aj zaslaním vyplneného Formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy. (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je súčasťou mailového potvrdenia objednávky, nájdete ho v spodnej časti týchto Obchodných podmienok, resp. na požiadanie ich zašleme mailom). Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete tohto bodu.

6.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. V prípade ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal; voľba patrí predávajúcemu.

6.4. Obliečky, prestieradlá, vankúše, periny, nočné prádlo a pod. sú z hygienických dôvodov balené v ochrannom obale. Tieto
výrobky je možné vrátiť aj rozbalené, nesmú však byť znečistené, používané alebo poškodené. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia tejto podmienky v súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku vrátenie tovaru odmietnuť,prípadne vyplatiť za tovar kupujúcemu iba časť jeho hodnoty podľa ust. § 457 Občianskeho zákonníka. Posúdenie stavu tovaru a jeho hodnoty patrí predávajúcemu.

6.5. Kupujúci v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka sa zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťou tovaru, vrátane jeho funkčnosti. V tomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo jednostranne započítať svoju pohľadávku na náhradu
škody spôsobenej znížením hodnoty tovaru proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. V prípadoch, kedy je kupujúci v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, prípadne k rukám kupujúceho na adresu ním určenú.

6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, zrušuje sa darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka od počiatku a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.8. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

 

7.  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

7.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk) alebo kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť európsku platformu riešenia sporov on-line (RSO), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

8.  PREPRAVA A DODANIE TOVARU

8.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v lehote do 30 dní od uzavretia zmluvy (nevzťahuje sa na 5.

bod týchto OP). Tovar skladom predávajúci obvykle expeduje do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje počas pracovných dní od 8:00 – 18:00.

8.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

8.4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

8.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a jeho zjavný stav a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak je obal poškodený, alebo je zjavné že sa s tovarom po jeho odoslaní manipulovalo, je kupujúci povinný prevzatie zásielky odmietnuť.

8.6. Daňový doklad - faktúru s vyčíslením kúpnej ceny a príslušnej sadzby dane z pridanej hodnoty je súčasťou balenia.

8.7. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené osobitými dodacími podmienkami predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

8.8. Môžete si vybrať z nasledovných možností doručenia:

  • Balík na dresu: Tovar bude odoslaný z pobočky Slovenskej pošty v Skalici na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na balíku. Doručenie je do troch pracovných dní od dňa expedície. Balík je možné sledovať cez internet. Cena poštovného je 4,95 EUR. 
  • Zásielkovňa: Využite možnosť vyzdvihnutia balíka na výdajnom mieste, ktoré Vám najviac vyhovuje. Cena poštovného je 3 EUR.

 

9.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecných právnych predpisov (predovšetkým ustanoveniami § 596 až 600, § 616 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z.)

9.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

9.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca uviedol alebo ak žiadne neuviedol také, ktoré sú s ohľadom na povahu tovaru obvyklé,

9.2.2. tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

9.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

9.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

9.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3. Ustanovenia uvedené v článku 9.2. obchodných podmienok neplatia na tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli vade, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu a na vadu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

9.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

9.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru (vrátane záručnej zodpovednosti) uplatňuje kupujúci u predávajúceho; ak je však v záručnom liste k tovaru uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy (ďalej len "reklamácia"). Predávajúci prijme reklamáciu aj v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle predávajúceho.

9.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

10.  ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru alebo prevzatím tovaru, pričom rozhodujúca je tá skutočnosť, ktorá nastane neskôr.

10.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z.

10.3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@glamonde.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že tovar je vyrobený z bavlny a môže vyžadovať žehlenie aj i pri nežehlivej úprave, ktorej účelom je dosiahnutie ľahkej údržby a nie absolútnej nekrčivosti a nežehlenia.

 

11.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

11.2. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Identifikačné číslo: 2908.

 

12.  ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači alebo zariadení kupujúceho pri návšteve webovej stránky www.glamonde.sk. a pomáhajú napr. predávajúcemu zabezpečiť lepšiu funkčnosť webovej stránky, zapamätajú si prihlasovacie údaje kupujúceho do používateľského konta, takže ich nemusí kupujúci opätovne zadávať. Prezeraním webovej stránky www.glamonde.sk kupujúci/užívateľ súhlasí s používaním/ukladaním cookies.

 

13. DORUČOVANIE

13.1. Pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovujú inak, kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

14. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PRÍPADY, KEDY KUPUJÚCI NIE JE SPOTREBITEĽOM

14.1. Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia čl. 6.1. až 6.5., čl. 9, čl. 10.2. a 10.3., č.l. 15.3. a 15.4. obchodných podmienok nepoužijú.

14.2. Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľom a predávajúci odovzdá podľa kúpnej zmluvy dopravcovi tovar na prepravu ku kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Odovzdaním tovaru kupujúcemu sa v tomto prípade rozumie odovzdanie veci prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

14.3. V prípadoch, kedy kupujúci nie je spotrebiteľom, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, alebo k rukám kupujúceho na adresu ním určenú.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi hmotným právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

15.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa tomu neplatnému čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

15.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho (spotrebiteľa) a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

15.5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č.  128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie SVOBODA LINEN, s.r.o., P.O. Box 102, 909 01 Skalica, adresa elektronickej pošty obchod@glamonde.sk, telefón +421 949 115 256.

 

Strážnice, 01.09.2018

 

 

SVOBODA LINEN, s.r.o.

 

Orgán dozoru:

Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie  
P. O. BOX 29
Bajkalská 21/A
827 99  Bratislava

Telefon: 02/58 27 21 32

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Adresát (predávajúci):

 

 

 

 

 

SVOBODA LINEN, s.r.o.

Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, Česká republika

IČ: 262 22 116

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 37961

email: obchod@glamonde.sk

Oznamujem(e), že týmto odstupujem(e) od kúpnej zmluvy o kúpe a predaji tohto tovaru:

 

 

 

Dátum objednania tovaru:

 

 

Meno a priezvisko kupujúceho(ich):

 

 

 

Adresa kupujúceho(ich):

 

 

 

Bankové spojenie kupujúceho/kupujúcich:

 

 

Dátum:

 

 

Podpis kupujúceho(ich): (pokiaľ je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

 

 

 

 

 

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ako kupujúci máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy začne plynúť odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, pričom v prípade ak sa tovary Vami objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene, lehota plynie odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný a v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota plynie odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete tohto poučenia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese SVOBODA LINEN, s.r.o., P.O.Box 102, 909 01 Skalica, alebo na adrese SVOBODA LINEN, s.r.o., so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, Česká republika. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali/zaslali.

Ak máte záujem, môžete zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj na adresu elektronickej pošty obchod@glamonde.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

Platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu  vrátane nákladov na doručenie tovaru, Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Jej úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Pri odstúpení od zmluvy znášate priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nebude možné vrátiť poštou, predpokladaný odhad nákladov na vrátenie takéhoto tovaru je 6 EUR. Tovar nám zašlite späť na adresu SVOBODA LINEN, s.r.o., P.O.Box 102, 909 01 Skalica, alebo ho prineste a odovzdajte na adrese prevádzky - SVOBODA LINEN, s.r.o., so sídlom Jiřího z Poděbrad 978, 696 62 Strážnice, Česká republika najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.